Medezeggenschapsraad

ROER College Schöndeln beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers (OMR), leerlingen (LMR) en medewerkers van school (PMR) en vergadert meerdere keren per jaar. De raad bespreekt met het managementteam beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd. De MR vaardigt leden af voor overleg binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.
Via deze link is de ledenlijst van de medezeggenschapsraad te vinden. 

De data van vergaderingen voor schooljaar 2023/2024 zijn:

  • 26 september 2023
  • 12 december 2023
  • 27 februari 2024
  • 16 april 2024
  • 04 juni 2024

De notulen en jaarverslagen vindt u hieronder:

Notulen schooljaar 2023 - 2024

Notulen schooljaar 2022 - 2023

Notulen schooljaar 2021 - 2022 

Jaarverslagen

 

De MR is bereikbaar via: medezeggenschapsraad@roercollege.nl 

 

mr.png