Medezeggenschapsraad

ROER College Schöndeln beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van school en vergadert meerdere keren per jaar. De raad bespreekt met het managementteam beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd. De MR vaardigt leden af voor overleg binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

De notulen en jaarverslagen vindt u hieronder:

Notulen

Jaarverslagen

 De data van vergaderingen voor schooljaar 2022/2023 zijn:

  • 08 november 2022
  • 08 december 2022
  • 21 maart 2023
  • 30 mei 2023
  • 13 juni 2023 (ovb)
  • 27 juni 2023 

De MR is bereikbaar via: medezeggenschapsraad@roercollege.nl 

 

mr.png