Medezeggenschap

ROER College Schöndeln beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van school en vergadert meerdere keren per jaar. De raad bespreekt met het managementteam beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd. De MR vaardigt leden af voor overleg binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

Voorzitter MR: dhr. W. (Willem) van Doorn 

Secretaris MR: mevr. M. (Michelle) Hinssen  

De MR is bereikbaar via: medezeggenschapsraad@roercollege.nl 

mr.png