Ondersteuning en maatwerk

Alle leerlingen van ROER College Schöndeln krijgen een goede begeleiding tijdens hun studie. De school heeft daartoe een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In onze algemene brochure staat hierover meer informatie. Op deze pagina beschrijven we in grote lijnen hoe ons proces rondom zorg en ondersteuning verloopt. 

schoolondersteuningsprofiel

algemene brochure

 Ondersteuning-leerlingversie.jpg

Mentor eerste aanspreekpunt

Voor ouders/verzorgers en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt om zorgen te delen of om ondersteuningsbehoeften te bespreken. De mentor overlegt vervolgens met de leerlingcoördinator en het zorgteam op welke manier de leerling het beste geholpen kan worden. Soms kan een ondersteuningsvraag intern worden opgepakt soms is de hulp van een externe partner nodig om samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school het ondersteuningstraject voort te zetten. 

Onze vier niveaus van ondersteuning

De ondersteuning is, op basis van het cascademodel van het samenwerkingsverband, onderverdeeld in vier niveaus:

  • Niveau 1: de basiskwaliteit die beschikbaar is voor alle leerlingen.
  • Niveau 2: een extra steuntje in de rug voor leerlingen die iets meer nodig hebben. Dit valt onder de basisondersteuning van de school.
  • Niveau 3: schooloverstijgende extra ondersteuning.
  • Niveau 4: aanvullende gespecialiseerde ondersteuning door een externe partner nodig.

Meer informatie kunt u vinden door in het keuzemenu links één van de niveaus aan te klikken.

Een overzicht van de belangrijkste contactpersonen in onze schoolorganisatie staan op de volgende pagina's handig bij elkaar. De zorgcoördinator is: mevr. V. (Vivian) Bruijsten, bereikbaar via zorg@roercollege.nl.

 zorgteam_juni2022.jpg

 

Bent u zich aan het oriënteren op onze school en heeft uw kind een ondersteuningsbehoefte? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek. 

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl

In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning

 

Meer informatie is te vinden onder:  Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.

Ouder - en Jeugdsteunpunt 

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig.

Het kan ook zijn dat het onderwijs op een andere, speciale school, beter past. Er zijn kinderen die een aangepast programma nodig hebben. Een kind krijgt dan passend onderwijs.

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen. Scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden-Limburg hebben zich verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.

Welke ondersteuning de school kan bieden, staat in het schoolondersteuningsplan . In het Ondersteuningsplan 2019-2023 van het samenwerkingsverband staat welke ondersteuning in de regio wordt geboden. Op de site voor ouders, verzorgers en jeugd staan links naar extra informatie, naar onder meer deze brochure: Informatie over passend onderwijs.

Het kan zijn dat u er met de school niet uitkomt en dat een verschil van mening blijft bestaan. In dat geval kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Een onafhankelijk persoon praat dan met u en denkt met u mee. Deze persoon is er om u als ouder te helpen. Wilt u liever iemand spreken van het samenwerkingsverband, dan kunt u hier terecht:

Jagerstraat 2
6042 KA Roermond
06 39 84 18 55
info@swvvomiddenlimburg.nl

Als ook het samenwerkingsverband niet kan helpen, kunt u terecht bij de onderwijsconsulenten met de vraag om mee te denken wat een passende oplossing zou zijn. Meer informatie op deze site.