Niveau 3: Extra (schooloverstijgende) ondersteuning  


Meer nodig? 

Als de basisondersteuning niet succesvol genoeg of wanneer er meer nodig is dan wij intern kunnen bieden, dan kan er ondersteuning/hulp van externen ingeschakeld worden. Denk hierbij aan instanties zoals bijvoorbeeld; de leerplichtambtenaar, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), MetGGZ, ambulant begeleiders, de schoolarts en (op afroep) de schoolagent en straatcoaches. 

Samenwerking

De school werkt in het zogenaamde ZAT (Zorg Advies Team) samen met bovengenoemde instanties. Zes keer per schooljaar komt het ZAT onder leiding van de zorgcoördinator bijeen. Indien er zorgen worden gesignaleerd rond een leerling worden deze anoniem of met toestemming van ouders/verzorgers door het ZAT besproken.

Door vroege signalering kan er snel hulp geboden worden. De aanwezigheid van externe medewerkers op school werkt drempelverlagend voor ouders en jongeren. Daardoor is het gemakkelijker en efficiënter om een beroep te doen op hulpverlening.

Er is een wekelijks spreekuur van het CJG (donderdag) en de GGD (dinsdag) op school voor leerlingen. 

Ambulante begeleiding

Extra ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding wordt ingezet wanneer leren en/of de ontwikkeling van een leerling stagneert en wanneer het basisaanbod niet afdoende is gebleken.

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we een aanbod van specialistische ambulante begeleiding binnen school op het expertisegebied van gedrag en fysiek/medisch. Het gaat dan om ondersteuning op diverse hulpvragen die (in)direct invloed hebben op schoolse zaken.

De mentor bespreekt samen met de leerlingcoördinator en het zorgteam of deze extra ondersteuning passend is voor de hulpvraag van de leerling.

Het zorgteam van ROER College Schöndeln is bereikbaar via zorg@roercollege.nl 


In ons Stroomschema ondersteuning vindt u een schematische weergave van ons ondersteuningsaanbod.

Stroomschema ondersteuning


Meer informatie is te vinden onder:  Links naar beleidsdocumenten zorg en ondersteuning.