Taalhuis Nederlands

Op ROER College Schöndeln werken we bij het vak Nederlands in de bovenbouw van het vwo met het Taalhuis.  Leerlingen werken daarin cyclisch aan de vaardigheden die binnen het vak centraal staan en maken in deze bijzondere vorm van het vak regelmatig gebruik van hun eigen interesses of talenten. Er is daarbij veel ruimte voor het vormgeven van ieders eigen leerproces.

Beoordeling  

We geven binnen het Taalhuis een beperkt aantal cijfers: leerlingen mogen in vwo 4 kiezen voor een beoordeling voor spreek- of schrijfvaardigheid. De andere vaardigheid wordt vervolgens in vwo 5 getoetst. Verder worden leerlingen beoordeeld op tekstanalyse en is er een eindopdracht die gericht is op literatuur. Naast deze beoordelingsmomenten tonen leerlingen stelselmatig aan dat ze voldoende inspanning verrichten om het vereiste niveau in de examenklas te behalen. Per leerjaar dienen 80 studiepunten behaald te worden. Leerlingen doen dit door, onder begeleiding van onze Taalhuis-leraren, opdrachten uit te voeren die aansluiten bij de verschillende domeinen van het vak Nederlands. Om leerlingen te stimuleren gedurende het jaar voldoende studiepunten te vergaren, zijn er enkele peilmomenten in een schooljaar waarop een bepaald aantal studiepunten behaald moet zijn. Als dat op dat moment nog niet het geval is, krijgt een leerling een herstelopdracht op school om de vaart er weer in te krijgen.

Het overgrote deel van de 80 studiepunten is te behalen met het lezen van boeken en het maken van bijbehorende verwerkingsopdrachten, maar ook met de individuele (creatieve) opdrachten die horen bij de verschillende cycli. Voor de overige studiepunten kunnen de leerlingen kiezen uit standaardopdrachten, te vinden in de Google Classroom van het vak Nederlands, maar ze kunnen ook eigen voorstellen aandragen waarmee ze kunnen aantonen dat ze voor een bepaalde vaardigheid op het vereiste niveau zitten.

Voorbereiding Centraal Examen 

Het Taalhuis is gericht op de leerlagen vwo 4 en vwo 5. In vwo 6 is er weer een klassieke lesstructuur die voortbouwt op de vaardigheden die binnen het Taalhuis centraal staan. Zo worden leerlingen voorbereid voor het Centraal Examen Nederlands.