Passend onderwijs

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat de visie van ROER College Schöndeln op het gebied van passend onderwijs beschreven. Het document geeft een beschrijving van de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden. 

Om passend onderwijs mogelijk te maken, heeft Stichting Onderwijs Midden Limburg samen met 11 andere besturen voor Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.02 (SWV) gevormd. Het SWV stelt zich ten doel dat elke leerling die een ondersteuningsbehoefte heeft, geholpen wordt.

Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze vooral door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband. 

Het beleid van het SWV is vastgelegd in het ondersteuningsplan SWV . Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad (OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht m.b.t. het ondersteuningsplan.

Verdere informatie over het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan vindt u op www.swvvomiddenlimburg.nl.

De zorgcoördinator is bereikbaar via zorg@roercollege.nl