Bevordering en eindexamen

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Het examen is verdeeld in een schoolexamen en een landelijk centraal examen. Het schoolexamen wordt uitgesmeerd over de gehele periode van de bovenbouw; voor het vwo dus drie jaar en voor de havo en het vmbo-t twee schooljaren. Veel toetsen die in voorexamenklas(sen) worden afgenomen tellen bij het uiteindelijke schoolexamencijfer mee. Dat stelt hoge eisen aan de organisatie van de toetsen en aan de aanwezigheid van leerlingen. Voor een overzicht van alle toetsen, stofomschrijving, moment van afname, de weging en herkansbaarheid kunnen leerlingen van zowel de bovenbouw havo en vwo als van 3 en 4 vmbo-t het PTA raadplegen. In het examenreglement staat alle regelgeving betreffende het (school)examen beschreven. De PTA’s en het examenreglement zijn te raadplegen via de volgende pagina.

Het examenreglement van SOML vindt u hier
In het examenreglement voor het examenjaar 2022 is, naar aanleiding van de genomen maatregelen door de coronacrisis, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in het Aanhangsel Examenreglement SOML 2021-2022. 
Het Algemeen PTA vmbo-t/havo/vwo vindt u hier.

Programma van toetsing en doorstroming (PTD)

De toetsen van de onderbouw tellen niet rechtstreeks mee voor het eindexamen. De eisen die aan de organisatie van deze toetsen gesteld worden zijn dan ook lager. Toch vinden we het belangrijk dat ook hier een overzicht van alle toetsen, stofomschrijving, moment van afname, de weging en herkansbaarheid te raadplegen is. Het PTD is eveneens te raadplegen via de volgende pagina.

Bevorderingsnormen

Aan de hand van deze normen vindt bevordering naar het volgende leerjaar plaats. De bevorderingsnormen voor schooljaar 2021-2022 vindt u hier

Bekijk ook onze schoolgids voor meer informatie over administratieve zaken van onze school:

schoolgids