21 juli 2022

Voorbereidingen voor (ver)nieuwbouw zijn begonnen

Afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet in de voorbereiding van de (ver)nieuwbouw. 

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten budget te reserveren om de huisvesting van destijds Lyceum Schöndeln, nu ROER College Schöndeln, aan te pakken. SOML (Stichting Onderwijs Midden-Limburg) heeft in 2018 besloten tot een volledige samenvoeging van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln per 1 augustus 2020, hetgeen leidde tot een dringende behoefte aan huisvesting op het terrein van het voormalig Lyceum Schöndeln. De gemeente Roermond heeft in februari 2022 besloten om 16,7 miljoen beschikbaar te stellen voor vernieuwbouw.

De (ver)nieuwbouwplannen van de onderwijshuisvesting op het terrein van voormalig landgoed Schöndeln kennen inmiddels een lange geschiedenis. Het huidige hoofdgebouw is in drie fasen gebouwd tussen 1962 en 1966. Al in 2006 werd gesproken over eventuele renovatie / nieuwbouw.

internaat-BCS.png

Locatie Schöndeln

De ligging van ROER College Schöndeln is uniek in Nederland. De locatie is gelegen aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving nabij de meanderende Roer. De ontwikkeling van het terrein biedt kansen voor een nieuwe aanpak, een aanpak die beter past bij de plek, maar nog belangrijker, beter bij de leerling. Een aanpak die meer aansluiting zoekt bij de omgeving en een aanpak die van locatie Schöndeln een unieke leeromgeving maakt.

Voorkeursscenario: campusvariant

Voortkomend uit onze onderwijskundige visie gaat de voorkeur uit naar meerdere kleinschalige gebouwen waarin aanverwante vakken samenwerken. We noemen dit domeinen. Elk domein kent een vast team met medewerkers. Zo heeft ieder gebouw een vast team vakleraren, onderwijsassistenten, facilitaire medewerkers en teamleider. Hiermee creëren we een veilige, herkenbare basis voor iedere leerling en medewerker. 

Onderstaande afbeelding dient enkele ter inspiratie en illustratie. De vorm en plaatsing van de gebouwen is dan ook niet conform wens of denkrichting.

verbeelding-2.png

Vanuit die thuisbasis wordt gewerkt aan vakoverstijgende opdrachten met aanverwante vakken waardoor het leren in de bredere maatschappelijke context gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. Aanvullend op deze domeinen is er een plek waar alles samenkomt. Een plek waar medewerkers uit elk domein elkaar kunnen ontmoeten, maar ook een plek die herkenbaar voor leerlingen en externe partners is als centrale community. 

We positioneren de diverse domeinhubs op een dusdanige manier dat we maximaal gebruik maken van het terrein. Leerlingen en medewerkers gebruiken het terrein om tot leren en lesgeven te komen. Onderwijs op ROER College Schöndeln is onderwijs op diverse fysieke plekken op diverse wijzen en in diverse vormen, echter altijd in de beslotenheid van de veilige groene omgeving.

verbeelding-1.png

De verbinding met maatschappelijke organisaties kan bij meerdere domeinhubs goed tot stand komen aangezien er heel specifiek gekozen en gebruikgemaakt kan worden van een bepaalde domeinhub als plek om bibliotheek, sportvereniging, buurtvereniging of andere maatschappelijk initiatief ruimte te bieden. 

Dit past bij de nieuwe een nieuwe gezamenlijke school en hiermee bieden we leerlingen en hun ouders/verzorgers de langverwachte hoogwaardige onderwijsvoorziening die zowel bouwkundig als onderwijskundig klaar is voor de toekomst! 

Fasering

De campusvariant gaat uit van verschillende gebouwen in een landschappelijke setting. De gebouwen zijn gericht op de kwaliteiten van de omgeving en worden gefaseerd gebouwd op basis van het programma van eisen van ROER College Schöndeln. 

fasering.png

 

Voorbereidingen voor (ver)nieuwbouw zijn begonnen