Niveaus

ROER College Schöndeln biedt de volgende typen voortgezet onderwijs aan:

  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg (vmbo-t)

Het vmbo duurt 4 jaar en bereidt leerlingen voor op het mbo en het havo. De theoretische leerweg is nog niet gericht op een bepaald beroep en is bestemd voor leerlingen die niet veel moeite hebben met studeren en daarmee nog willen doorgaan. Het diploma geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen in het ROC niveau 3/4. Daarnaast is ook doorstroom naar het vierde leerjaar van het havo mogelijk. 

  • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) 

Het havo duurt 5 jaar en biedt een brede algemene ontwikkeling. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, met het havo-diploma ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. Vanaf het vierde leerjaar volgt de leerling onderwijs in een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) 

Het vwo bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen vwo: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw en is één van deze talen verplicht als examenvak. Op het atheneum hoeft de leerling geen klassieke talen te volgen. Het vwo duurt 6 jaar.

Tevens zijn wij Cultuurprofielschool en Technasium. Het onderwijs op het gebied van bèta en cultuur beschouwen wij als een belangrijk middel om onze visie op leren waar te maken. Zowel op havo als vwo kan het vak Onderzoek & Ontwerpen, Beeldende Vorming, Muziek en Drama gekozen worden als eindexamenvak.

Op vmbo-t bieden we het vak Technologie & Toepassing (T&T) aan. Bovendien maakt vanaf komend schooljaar het profiel Bewegen onderdeel uit van ons competentie-onderwijs. 

Leerlingen maken in de brugklas kennis met de vakken Onderzoek & Ontwerpen of Technologie & Toepassing, Cultuurstroom en Bewegen. Hierover leest u meer onder het onderdeel competentie-onderwijs.