Ondersteuning van de leerling

ROER College Schöndeln wil dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Een goede begeleiding van het leerproces en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling staan dus voorop. Uitgangspunt bij alle vormen van ondersteuning is het versterken van de zelfredzaamheid. 

De mentor is de centrale persoon voor ouders/verzorgers en de leerlingen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en leraren. Samen met de leerling wordt er gekeken naar eventuele ondersteuningsbehoeftes. Indien nodig kan er een beroep gedaan worden bij diverse leerlingbegeleiders, zoals bijvoorbeeld:

  • de counselor, een leraar die helpt bij persoonlijke problemen die gerelateerd zijn aan de schoolsituatie, 
  • de dyslexiecoach, een talendocent die leerlingen met dyslexie helpt om te leren omgaan met de dyslexie. 
  • de leercoach, een leraar die een leerling helpt bij het plannen, structureren en organiseren van schoolwerk
  • de coach rouwverwerking, een leraar die jongeren ondersteunt die een gezinslid verloren hebben of waarvan een gezinslid terminaal ziek is.

Daarnaast worden er op school trainingen aangeboden op het gebied van faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden. 

Bij meer complexe problemen of problemen die niet schoolgerelateerd zijn, werkt de school in het ZAT (Zorg Advies Team) samen met instanties als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), met-GGZ, GGD, de politie en de leerplichtconsulent van de gemeente.

Indien er problemen of zorgen worden gesignaleerd rond een leerling komt deze bij het ZAT in bespreking. Door de vroege signalering kan er snel hulp geboden worden. De aanwezigheid van externe medewerkers op school werkt drempelverlagend voor ouders en jongeren. Daardoor is het gemakkelijker en efficiënter geworden om een beroep te doen op de hulpverlening. Er is een wekelijks spreekuur van het CJG en de GGD op school voor leerlingen en begeleiders. 

Het KEC (Kennis- en Expertise Centrum) is een bovenschoolse onderwijsvoorziening voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte bij het leren. Het doel is, met specialistische ondersteuning, het (her)plaatsen van de leerling in een reguliere onderwijssetting mogelijk te maken. Deze instelling verzorgt deze opdracht voor alle scholen voor VO in de regio’s Roermond, Leudal, Echt-Susteren en Beesel, dus ook voor onze school.

In de schoolgids vindt u meer informatie over de ondersteuning via school voor leerlingen en ouders en de partners waar wij mij samen werken.

Een overzicht van de belangrijkste contactpersonen in onze schoolorganisatie staan op deze pagina handig bij elkaar.

De zorgcoördinator is bereikbaar via zorg@roercollege.nl